Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Nhìn lại niềm tin...

"... Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi..." (Lc 24, 21)


 Phần chúng con, chúng con vẫn tin rằng Chúa là Đấng Toàn Năng, Chúa hoàn toàn quyền thế ... ở trong nhà thờ(!). Còn ở trong đời thường thì... sao mọi việc lại không huy hoàng như con tưởng, Chúa ơi!