Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Cách thức tiếp xúc với anh em

"... Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất." (Lc 24, 30-31)

Trao ban chính mình. Lạy Chúa, Chúa đã dạy cho con biết cách thức đến với anh em, tỏ ra cho anh em biết về bản thân con.
Đó là "qui luật quà tặng" mà Chân Phước Gioan Phaolô đã tâm đắc trong suốt cuộc đời.
Đó cũng là "Dấu chỉ tình yêu" mà Chúa đã để lại cho chúng con. Đó chính là sự hiện diện Chúa ở giữa chúng con. Và Chúa cũng muốn chúng con cũng minh chứng tình yêu của con đối với anh em chung quanh: Sự trao tặng chính bản thân con.
"Con người chỉ có thể hoàn thành bản thân nhờ sự hiến thân. Con người chỉ có thể hoàn thành bản thân khi biết vượt lên trên bản thân và trao ban chính mình cho tha nhân trong tình yêu." (Gaudium et Spes)

"Ai giữ sự sống mình thì sẽ mất, ai đánh mất mạng sống vì Thầy và vì Nước Trời thì sẽ giữ được nó."