Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Sống và chết

Một người ăn mày hom hem, rách rưới đến cửa anh nhà giàu để ăn xin. Người nhà giàu không cho lại còn mắng:
- Cút ngay đi! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên vậy!
Nghe thế, anh ăn mày thủng thỉnh trả lời:
- Ông quả là có mắt hơn người. Tôi vừa ở dưới đó mà đến đây.
Thấy tên ăn mày này bẻm mép, anh nhà giàu bồi thêm một câu gắt gỏng:
- Đã xuống địa ngục sao không ở luôn dưới ấy, còn đến đây làm gì cho bẩn mắt.
- Thoạt đầu, tôi cũng tính thế, nhưng khi đến nơi thì mấy tên nhà giàu chiếm hết chỗ rồi ...

Tôi thầm nghĩ có những khi tôi đang sống đây, nhưng trong mắt người chung quanh, hình như tôi đã chết. Không ai muốn nhớ đến, vì tên tôi làm cho họ nhớ đến những toan tính, những lợi lộc, ích kỷ mà tôi vẫn thể hiện trong đời sống hằng ngày, ... Với ý nghĩ này, tôi thấm hiểu được câu nói của Chúa Giêsu

"Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống." (Lc 20, 38)

Lạy Chúa, con tin thật Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Xin hãy nâng đỡ đức tin mỏng giòn của con trước những nghịch cảnh của đời sống.