Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Học với Mẹ

Lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi

25 Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông
Clopas, và Maria Mađalêna.
 (Ga 19, 25)

Sự hiện diện của Mẹ dưới chân thập giá đã dạy con nhiều điều:
Chỉ trong những nghịch cảnh, con mới có thể đo được lòng Cậy Tin và phó thác của con.
Tiếng Xin Vâng có ý nghĩa thật sự khi con dám thưa trước những sự kiện ngoài ý muốn.
Lòng yêu mến thiết tha mà con dành cho Chúa còn được bao nhiêu ở cuối đường thập giá?
Xin Mẹ thương luôn nâng đỡ, để con xác tín rằng Chúa luôn yêu thương con, và Ngài luôn mời gọi con sống trưởng thành hơn điều con tưởng nghĩ.