Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

Clip TM CN Chúa Thăng Thiên năm A

Phúc Âm Mt 28,16-20
 “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, 
làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

         “Lạy Cha,
          Cha muốn cho mọi người được cứu độ
          và nhận biết chân lý,
          chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức Giê-su, Con Cha.

          Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người
          chưa nhận biết Đức Giê-su,
          họ cũng là những người đã được cứu chuộc.

          Xin Cha thôi thúc nơi chúng con
          khát vọng truyền giáo,
          khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc,
          niềm vui và bình an của mình cho tha nhân,
          và khát vọng muốn giới thiệu Đức Giê-su cho thế giới.

          Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực
          trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất
          để loan báo Tin Mừng.

          Chúng con chỉ xin đến
          với những  người bạn gần bên,
          giúp họ quen biết Đức Giê-su và tin vào Ngài,
          qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con.

          Chúng con cũng cầu nguyện
          cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo.

          Xin Cha cho những cố gắng của chúng con
          sinh nhiều hoa trái.  A-men.”

                                      (Trích RABBOUNI, lời nguyện 69)